Annual financial statement data of Securities companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/Ik1TATTY#Z1N_-xhhlRkSu0SXkXwlpBUT3zfTU3imccMBQyuMnIs

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính năm của các công ty chứng khoán niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán được cập nhật theo năm từ năm 2013 đến năm 2022.

Related Items by aladin

Top });