Quarterly financial statement data of Securities companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/ch9zCbrC#G3oPwW-gTXk0Q55Q1OzIcYSm5-nyLtSkYDd_bVQMEZ8

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính quý của các công ty chứng khoán niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán được cập nhật theo quý từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2023.

More Related Items by aladin

Top