Annual financial statement data of all Listed companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/psVURA6T#Q21wNs3Z2vTDin40kPj7iNjGx98dIzM4WcVm3GxP_eA

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính năm của tất cả các công ty niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính năm của tất cả các công ty niêm yết được cập nhật theo năm từ năm 2013 đến năm 2022.

More Related Items by aladin

Top