Annual financial statement data of Non-financial companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/JhVHHJLK#1UIkrrg6XbIS2SfYseR4pP2re4Bq2olzy0HWboPtQ3k

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính năm của các công ty phi tài chính niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính được cập nhật theo năm từ năm 2013 đến năm 2022.

More Related Items by aladin

Top