Audit results of all Listed companies 2013 - 2022

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/ht1ARRTK#Z-onNQvPM8Ey770h5o0e5G83WQiKKGpB9m8t7YbN7mE

Dữ liệu ý kiến kiểm toán của tất cả công ty niêm yết được tổng hợp trong 4 sheet tương ứng với các công ty phi tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm từ năm 2013 đến 2022. Các kết quả được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và ý kiến kiểm toán (ý kiến ngoại trừ, chấp nhận toàn phần và ý kiến từ chối). Bộ dữ liệu này rất cần thiết trong các nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính minh bạch thông tin, chất lượng báo cáo tài chính hay vai trò của công ty kiểm toán đến hiệu quả hoạt động hoặc lợi suất đầu tư.

More Related Items by aladin

Top