Micro, Small, and Medium-sized Enterprise of ASEAN countries from 2007

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/Jsl0TLJA#yxLVmXpkuyFUsPlZVb5OV31b36yTl3w3nYEN67gtKXc

Dữ liệu tổng hợp về các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, MSME (Micro, Small, and Medium-sized Enterprise) của 9 quốc gia ASEAN (Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Lào, Indonesia, Campuchia và Brunei). Dữ liệu được tổng hợp dưới dạng bảng (panel data) từ năm 2007 đến năm 2021. Một số chỉ tiêu chính trong bộ dữ liệu bao gồm:
- Tổng số doanh nghiệp,
- Số doanh nghiệp MSME,
- Số doanh nghiệp lớn,
- Số doanh nghiệp sản xuất, Nông - lâm - ngư nghiệp
- Tổng số lao động,
- Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu
- Giá trị đóng góp tăng trưởng
- Vốn...

YEAR Year
COUNTRY Country
X1 Number of enterprises, total
X2 Number of MSMEs
X3 Number of large enterprises
X4 MSME to total (%)
X5 MSME growth (%)
X6 Agriculture, forestry, and fisheries
X7 Manufacturing
X8 Transportation and communication
X9 Construction
X10 Wholesale and retail trade
X11 Other services
X12 Others
X13 State-owned enterprises
X14 Non-state-owned enterprises
X15 Foreign invested enterprises
X16 Number of employment, total
X17 Number of employment by MSMEs
X18 Number of employment by large enterprises
X19 MSME employees to total (%)
X20 MSME employees growth (%)
X21 Share of female employees to total employees (%)
X22 Agriculture, forestry, and fisheries
X23 Manufacturing
X24 Transportation and communication
X25 Construction
X26 Wholesale and retail trade
X27 Other services
X28 Others
X29 Total export value ($ million)
X30 Total export growth (%)
X31 MSME export value ($ million)
X32 MSME export to total export value (%)
X33 MSME export growth (%)
X34 Total import value ($ million)
X35 Total import growth (%)
X36 MSME import value ($ million)
X37 MSME import to total import value (%)
X38 MSME import growth (%)
X39 Total capital
X40 Fixed assets and long-term investment
X41 Growth (%)
X42 Net income
X43 Growth (%)

More Related Items by nangoc

Top