Quarterly financial statement data of all Listed companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/olcgjIKQ#P8DFjdwHONw0PJgg8_W4ju3_ZRIxG74VOLo_T1dr_bE

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính quý của tất cả các công ty niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của tất cả các công ty niêm yết được cập nhật theo quý từ quý 4/2020 đến quý 1/2023.

More Related Items by aladin

Top