Quarterly financial statement data of Non-financial companies

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/Etc3TLQS#DIE_yR8SyMqZcr0orgaBrwVvjGllCfyzWSEbdUe_NlE

Tổng hợp dữ liệu báo cáo tài chính quý của các công ty phi tài chính niêm yết ở cả ba sở giao dịch (HSX, HNX và UPCOM). Các BCTC được tổng hợp với đầy đủ các mô tả như mã chứng khoán, tên công ty, sàn niêm yết và các chỉ mục. Dữ liệu báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính được cập nhật theo quý từ quý 4/2020 đến quý 1/2023.

More Related Items by aladin

Top