Vietnam Enterprise Survey 2013 - VES 2013 dataset

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/1okxCTAT#nV_U4-Dco3UZJTGjM_qwQwahWe_46akkivMYiQno2fs

Bộ dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 của Tổng cục Thống kê. Dữ liệu đầy đủ ở định dạng Stata cùng bảng hỏi chi tiết.

More Related Items by aladin

Top