Vietnam Enterprise Survey 2014 - VES 2014 dataset

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

PLEASE COPY LINK BELOW TO DOWNLOAD


https://mega.nz/file/9x11jRiA#rXuu-V7grG8fki-sxwKFMHnUZjbthHc5ZLGk8giEtYA

Bộ dữ liệu khảo sát tổng điều tra doanh nghiệp Việt Nam 2014 của Tổng cục Thống kê (VES 2014). Dữ liệu tổng hợp dạng Stata với bảng hỏi chi tiết.

More Related Items by aladin

Top