Setting Motivating Targets

Điều quan trọng nhất cho việc phát triển là đặt mục tiêu nằm ngoài vùng thoải mái của bản thân. Nếu bạn biết rõ được mình đang làm gì, tức là bạn vẫn chưa cố gắng hết sức.

Share post
You must be logged in to post a comment
Top